Login

Sample Beit - Midrash

אתגר הזמן 2 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר הזמן 2

שרי שומך שריקי, יהודה אבישי, ניר ברזילי

Summary

“אבל – העבודה הזו קשה מדי ופשוט אין לי זמן לעשות אותה”

The Discussion

המקרה של טונה

x
איך ניתן מענה פדגוגי לתלמיד כמו טונה ?
במה מענה זה יהיה דומה או שונה מהמענה שהצעתם לפורסט גאמפ?
לחצו על תגובה וכתבו את תשובתכם
מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

2 Comments
  • איה מרגלית

  • ניר ברזילי

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

היתרונות

היתרונות

One comment
  • ניר ברזילי

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

החסרונות

החסרונות

One comment
  • ניר ברזילי

מעבר לקבוצות מקבילות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הבגרות 2
אתגר החומר 2

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x

יתרון

היתרונות

היתרונות

One comment
  • יהודה אבישי

x

מענה

מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

2 Comments
  • ניר ברזילי

  • איה מרגלית

x

חסרון

החסרונות

החסרונות

One comment
  • יהודה אבישי

איציק לב-ארי

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות מקבילות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
ניר ברזילי
19.11.2019 17:37

חסרון העיקרי הוא שאנו סומכים על התלמיד שיעשה, יעבוד ויעשיר את הידע שלו בעיניים עצומות, אשר ידוע לנו כי  תלמידים, במיוחד תלמידים אשר משתעממים בקלות יכולים “לנדוד” ולעזוב את תהליך הלמידה עך פי גחמותיהם (ולשם מניעת מקרים כאמור נאלץ להחזיר את הפיקוח מהדלת).

user profile image
ניר ברזילי
19.11.2019 17:34

היתרונות במענה שגיבשנו הינו טמון בכך שאנחנו מאפשרים “לצבוע” את אופן הלמידה של התלמיד לפי ראות עיניו של המורה, ובלבד שבתום תהליך הלמידה יוכיחו לנו תוצר מעמיק כלשהו בנושא הנלמד. יתרון נוסף לאפשר לילד כמו טונה למצוא עניין גם בתחומים שהם פחות בראש מעייניו. יבנוסף אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות ולמצוא תלמידים אשר ” באותו ראש” עם טונה, ובנוסף להגשה של תוצר צהליך הלמידה אל צוות ההוראה, יבצעו אחד עבור השני הערכת עמיתים, אשר תיהיה גם היא הליך למידה בפני עצמו.

user profile image
ניר ברזילי
19.11.2019 17:21
לתלמיד כמו טונה יש לנסות לתת “עמוד שדרה לימודי” של נושאים על הם הוא צריך לבסס את הידע שלו, אשר סביבו יבנה את תהליך הלמידה שלו. כך למשל, יש לאפשר לו: מחקר עצמי, עבודה בקבוצות, מתן עבודה יצירתית שתכניס לעולם הידע אלמנטים מתחומים שונים (אומנות, שירה, קולנוע וכיוצ”ב), “הוא מאחר, הוא מדבר, הוא מקשקש, הוא מצייר”, על מנת לתת מענה לכך שטקסטים מובנים חוסמים את יצירתיותו, “טקסט, טקסט, אין לב, אין ממה להתלהב”. יש צורך לעודד אותו לקחת את תהליך הלימדה השקטה אשר בהם ישאב השראה שתביא אותו למיצוי היכולת המקסימלית שלו. המענה יהיה שונה במידת מה מהמענה של פורסט גאמפ, שכן במקרה של טונה אנו מאפשרים לתלמיד עצמו למצוא את הדרך לדרך הלימוד המתאימה לו, ואנו יוצאים מנקודת הנחה שיש ביכולות לעשות זאת. לעומת זאת, במקרה כמו של פוסט גאמפ, אנו מייצרים עבור התלמיד את כלי הלמידה. ודוק: אנו יוצאים מנקודת הנחה שאלמלא אנו, כצוות ההוראה, לא נתווה עבור התלמיד את התוכנית הלמידה (תוכנית למידה פרטנית) לא יהיה ביכולתו אף להתחיל להתמודד עם למידה.
user profile image
איה מרגלית
19.11.2019 17:12
טונה הינו התלמיד הממוצע בכיתתנו. כל למידה יצירתית ומותאמת יכולה להתאים לכל תלמיד באשר הוא.  באשר למסלול הבגרות הגיל ההתאמה/הסללה שהכלנו על פורס ובנינו לו תוכנית בכיתת מב”ר איננו מתאים בהיכרך לתלמיד כמו טונה. יתכן מאוד שכן אבל יתכן גם שממש לא. על כן יש לחשוב על דרכים נוספות שיאפשרו לתלמיד כמו טונה לפרוח בכיתה. לדעתנו לתלמיד כמו טונה כן נכון לקשר את עולם התוכן לעולם המוכר לו אך יש לנסות לאתגר ולעורר בו עניין. ההערכה החלופית נותנת מענה הולם לתלמיד שכזה שבמקום ללמוד שינון ו”הקאת” החומר למבחן כבובה אנו נלמד אותו להסתקרן ולחשוב. משימות חקר, למידה חוויתית ואפילו ניתוח שירים (בהיסטוריה שירי מחאה ובספרות שירים המייצגים תקופות שונות) יכולים לתת מענה לתלמיד שכזה. יש לתת לאדם כמו להביע את עצמו דרך הלמידה. גם בלמידה של מתמטיקה נוכל לתת לנער שכזה ללמוד איך לעשות חישובים בהשקעות בבורסה ומשם ללמד מתמטיקה. מני, אוריין ואיה

Last Sources

Participants