Login

Sample Beit - Midrash

אתגר הבגרות 4 | The Discussion Page

Synopsis

אתגר הבגרות 4

לידן כהן כבודי, נועם לוינסון, תמר רוזנר פרץ

Summary

“אבל – אני צריכ.ה ללמד למבחן (בגרות, מיצ”ב)”

The Discussion

המקרה של טונה

x
איך ניתן מענה פדגוגי לתלמיד כמו טונה ?
במה מענה זה יהיה דומה או שונה מהמענה שהצעתם לפורסט גאמפ?
לחצו על תגובה וכתבו את תשובתכם
מענה פדגוגי לטונה

מענה פדגוגי לטונה

One comment
 • x

  טונה מצטייר כתלמיד מתוסכל, מרגיש שאינו מפיק דבר מבית הספר וזמנו מתבזבז, אין בלמידה המסורתית והמיושנת רלוונטיות עבורו. לא רוצה להיות חלק ממערכת שמתייגת אותו, ממשמעת וממסגת אותו והופכת אותו לאובייקט חסר אינדיווידואליות.

  לתלמיד כזה היינו מציעות למידה דיפרנציאלית הנמדדת בהערכה חלופית. למידה זו יכולה להעניק לו מקום כסובייקט ולא כאובייקט ועולמו האישי יכול לבוא לידי ביטוי ולהפוך את הלמידה לרלוונטית ומחוברת. ניתן לייצר עבורו מסגרת שמשלבת התנסות וחוויה אקטיבית שתהפוך את הלמידה למשמעותית יותר וכמו כן לאפשר ביקורת על המערכת ולמידה רפלקטיבית.

  אופן הלמידה

  תמר רוזנר פרץ

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

היתרונות

היתרונות

One comment
 • תמר רוזנר פרץ

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם
לחץ על תגובה וכתוב את תשובתך

החסרונות

החסרונות

One comment
 • x

  החסרונות הן בעיקר מערכת שאינה מורגלת בסוג כזה של למידה ומשאבים רבים יותר שלמידה כזאת נזקקת להם.

  תמר רוזנר פרץ

מעבר לקבוצות מקבילות

x

הגיבו לקבוצות התאומות שלכם:
אתגר הזמן 4
אתגר החומר 4

תגובה לקבוצות אחרות

תגובה לקבוצות אחרות

המקרה של פורסט גאמפ

x
איך ניתן מענה לתלמיד כמו פורסט-גאמפ?

 

מענה לתלמיד

מענה לתלמיד

2 Comments
 • x

  ישנה תפישה מוטעת ששמה את המבחנים כמטרה שלשמה יש ללמוד ולא כסטנדרט דוגם כפי שהם. כאשר מתקיים בלבול זה והמבחן הופך מכלי למטרה הדרך לשמר את ציוני הבחינות הגבוהים, נעשית בצורת למידה שטחית ולא מעמיקה – “להקיא על התלמידים את החומר” לקראת מבחן. אופן זה של לימוד הוא אינו נכון וגם אינו מביא לתוצאה מיטבית כפי שאנחנו רואים במחקים שהוכיחו שתלמידים אשר קיבלו משימות שתבעו מהם עבודה אינטלקטואלית- למידה מאתגרת ומעמיקה – הגיעו לתוצאות גבוהות יותר גם במבחנים. יותר מכך, תלמידים שלמדו באופן זה של למידה אותנטית ומשמעותית לעומת למידה מסורתית הקטינו את הפערים בכיתה עצמה.
  ניתן להסיק שעל מנת להשיג תוצאות טובות, גם ברמת המבחנים הסטנדרטיים, יש לבצע למידה מעמיקה ומשמעותית המגובה בלימוד מערב, חוויתי והתנסותי.

  במידה ובכיתתנו ישנו ילד כמו פורסט גאמפ, נכנס פגישה פדגוגית עם הצוות הרלוונטי, שמכיר את הילד ואת המקרה, נדון בחוזקותיו ובחולשותיו וננסה להעביר את החומר באמצעים שידברו אליו ויהיו קרובים לעולמו.

  הילד המדובר רואה לנגד עיניו מטרות בטווח הקצר, ולא חושב על השלכות עתידיות. לכן נציב בפניו משימות קצרות ומעמיקות, הממשות את החוזקות שלו ומעוררות את סקרנותו. על ידי כך יגיע התלמיד לכדי שליטה בתוכן וכתוצאה מכך  להצלחה גם במבחני הבגרות.

   

  תמר רוזנר פרץ

 • מירב ברקוביץ

x

כתבו את יתרונות המענה שגיבשתם

 

היתרונות

היתרונות

One comment
 • x

  יתרונות המענה שגיבשנו: הטמעת החומר בצורה מעמיקה ובאופן מותאם עבור הילד החלש בכיתה.

  תמר רוזנר פרץ

x

כתבו את חסרונות המענה שגיבשתם

 

החסרונות

החסרונות

One comment
 • x

  חסרונות: הילד לא מקבל כלים לעבודה לטווח הארוך.

  תמר רוזנר פרץ

המקרה של טונה

read more

מעבר לקבוצות מקבילות

read more

המקרה של פורסט גאמפ

read more

Last Posts

user profile image
תמר רוזנר פרץ
22.11.2019 17:10

החסרונות הם בעיקר מערכת שאינה מורגלת בסוג כזה של למידה ומשאבים רבים יותר שלמידה כזאת נזקקת להם.

user profile image
תמר רוזנר פרץ
22.11.2019 17:08

היתרונות הן למידה שמותאמת יותר לתלמיד, פתוחה יותר ובתקווה אפקטיבית יותר.

Last Sources

Participants